ศูนย์บริการศุลกากร
Customs Care Center
 

บทความ

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน19 กรกฎาคม 2567 16:03:0916
2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง19 กรกฎาคม 2567 16:02:5717
3 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการสอบสวนวินัย19 กรกฎาคม 2567 16:02:4715
4 ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยซึ่งเป็นเอกสารลับ19 กรกฎาคม 2567 16:02:3617
5 การเปิดเผยหนังสือร้องเรียน25 มิถุนายน 2567 16:23:0127
6 คำสั่งแจ้งผลการลงโทษเปิดเผยได้หรือไม่25 มิถุนายน 2567 16:22:5124
7 ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจปัสสาวะ25 มิถุนายน 2567 16:22:3430
8 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง25 มิถุนายน 2567 16:23:4927
9 ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือหารือระหว่างหน่วยงานรัฐ25 มิถุนายน 2567 16:21:3835
10 ทะเบียนบ้านของผู้อื่นเปิดเผยได้ไหม13 พฤษภาคม 2567 16:29:48236
11 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐ13 พฤษภาคม 2567 16:29:3739
12 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริง13 พฤษภาคม 2567 16:29:2538
13 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการลงชื่อปฏิบัติราชการ13 พฤษภาคม 2567 16:29:1445
14 สำเนาใบเสร็จค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒13 พฤษภาคม 2567 16:28:4261
15 เปิดเผยผลการประเมินของผู้อื่นได้ไหม11 เมษายน 2567 11:24:4073
16 ขอข้อมูลการส่งเงินสมทบของคนอื่นได้ไหม11 เมษายน 2567 11:24:2760
17 ข้อมูลของลูกหนี้สถาบันการเงิน11 เมษายน 2567 11:24:1582
18 การขอข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก หรือขอบ่อย11 เมษายน 2567 11:24:0366
19 ข้อมูลขององค์กรที่ดูแลเด็ก และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน11 เมษายน 2567 11:23:3457
20 ใครพิจารณาเปิดเผยข้อมูลได้บ้าง27 มีนาคม 2567 14:01:1167
21 ขอดูคะแนนสอบคนอื่นได้ไหม27 มีนาคม 2567 14:00:5964
22 องค์การมหาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือไม่27 มีนาคม 2567 14:00:4768
23 การเปิดเผยหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ27 มีนาคม 2567 14:00:3381
24 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกหนี้ตามคำพิพากษา27 มีนาคม 2567 14:00:1573
25 เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารได้ไหมนะ4 มีนาคม 2567 10:47:0677
26 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ4 มีนาคม 2567 10:46:5361
27 การขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ4 มีนาคม 2567 10:46:2887
28 หนังสือร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ เปิดเผยได้หรือไม่4 มีนาคม 2567 10:46:1659
29 ประกาศงบคลัง งบบัญชีพร้อมเอกสารแนบ เปิดเผยได้หรือไม่4 มีนาคม 2567 10:45:5586
30 คำขอใบอนุญาตขอได้ไหมนะ18 มกราคม 2567 12:08:02126
31 ใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเปิดเผยได้ไหม18 มกราคม 2567 12:07:40126
32 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐกับผู้รับจ้างทำของ18 มกราคม 2567 12:07:25109
33 ผู้ร้องเรียนขอเอกสารการสอบข้อเท็จจริง หน่วยงานต้องแจ้งผู้ถูกร้องเรียนคัดค้านการเปิดเผยหรือไม่18 มกราคม 2567 12:07:10102
34 ข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ18 มกราคม 2567 12:06:49100
35 รายงานการประชุมขอได้ไหมนะ13 ธันวาคม 2566 11:36:04197
36 ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเปิดเผยได้ไหม13 ธันวาคม 2566 11:35:52153
37 ประกาศตามสื่อสังคมออนไลน์ได้ไหม?13 ธันวาคม 2566 11:35:40124
38 ฎีกาเบิกจ่ายเงิน เปิดได้หรือไม่13 ธันวาคม 2566 11:35:28155
39 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน13 ธันวาคม 2566 11:35:06146
40 หน่วยงานของรัฐขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐอื่นได้ไหม27 พฤศจิกายน 2566 14:48:14109
41 เปิดเผยได้แค่ไหน27 พฤศจิกายน 2566 14:48:05110
42 หน่วยงานของรัฐ...กับข้อมูลส่วนบุคคล27 พฤศจิกายน 2566 14:47:56102
43 หน่วยงานของรัฐขอเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย27 พฤศจิกายน 2566 14:47:40112
44 ต้องเก็บนานแค่ไหน27 พฤศจิกายน 2566 14:47:27131
45 ขอสำเนาสัญญาเช่าซื้อ27 พฤศจิกายน 2566 14:44:59124
46 มีผู้คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร27 พฤศจิกายน 2566 14:44:28117
47 แนวปฏิบัติเอกสารลับของหน่วยงานอื่น27 พฤศจิกายน 2566 14:44:17109
48 ไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ขอ27 พฤศจิกายน 2566 14:44:04121
49 ส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ไหม27 พฤศจิกายน 2566 14:42:33101
50 เปิดเผยข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตได้ไหม?27 พฤศจิกายน 2566 14:30:28107
51 อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือไม่27 พฤศจิกายน 2566 14:30:16115
52 ก็เป็นเจ้าหนี้จะขอดูได้ไหม27 พฤศจิกายน 2566 14:30:05136
53 อยากรู้ผลประเมินเงินเดือน27 พฤศจิกายน 2566 14:29:54129
54 ไม่ให้เอกสารแต่ให้ดูได้นะ27 พฤศจิกายน 2566 14:29:44127
55 ก็ไม่ได้ครอบครอง27 พฤศจิกายน 2566 14:29:33112
56 มีเหตุผลไหม27 พฤศจิกายน 2566 14:29:22117
57 ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน27 พฤศจิกายน 2566 14:29:12103
58 ขอถามได้ไหม27 พฤศจิกายน 2566 14:29:01103
59 ขยายเขตไฟฟ้าได้ด้วยเหรอ27 พฤศจิกายน 2566 14:28:50155
60 ไม่ได้ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร27 พฤศจิกายน 2566 14:28:38105
61 ขอสำนวนเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาของศาล27 พฤศจิกายน 2566 14:28:2596
62 ขอสำนวนคดี27 พฤศจิกายน 2566 14:28:12143
63 ขอรายงานการประชุม27 พฤศจิกายน 2566 14:28:01129
64 ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน27 พฤศจิกายน 2566 14:27:41127
65 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก27 พฤศจิกายน 2566 14:27:23126
66 ขอรายการเสียภาษี27 พฤศจิกายน 2566 14:27:11113
67 ขอข้อมูลข่าวสารของผู้ร้องเรียน27 พฤศจิกายน 2566 14:27:01117
68 ขอบันทึกประจำวันคดีอาญา27 พฤศจิกายน 2566 14:26:47133
69 ขอข้อมูลการใช้ไฟฟ้า27 พฤศจิกายน 2566 14:26:28124
70 ข้อมูลข่าวสารการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้27 พฤศจิกายน 2566 14:26:14118
71 ขอทราบชื่อเจ้าหน้าที่27 พฤศจิกายน 2566 14:26:04116
72 บันทึกภายในของส่วนราชการ27 พฤศจิกายน 2566 14:25:54136
73 ขอตรวจสอบเงินบำเหน็จบำนาญของบุคคลอื่น27 พฤศจิกายน 2566 14:25:35131
74 ขอสำนวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน27 พฤศจิกายน 2566 14:25:24116
75 ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงาน27 พฤศจิกายน 2566 14:25:08164
76 ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล27 พฤศจิกายน 2566 14:24:58135
77 ข้อเสนอของผู้เสนอราคา27 พฤศจิกายน 2566 14:24:40124
78 ขอให้ออกหนังสือรับรอง27 พฤศจิกายน 2566 14:24:26122
79 ขอดูสัญญาจ้างบุคคล27 พฤศจิกายน 2566 14:24:14118
80 เป็นความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานหรือเปล่าครับ27 พฤศจิกายน 2566 14:23:59103
81 ข้อมูลของชมรมศิษย์เก่า27 พฤศจิกายน 2566 14:23:46103
82 ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง27 พฤศจิกายน 2566 14:23:34121
83 ขอเอกสารชุดยื่นเสนอราคา27 พฤศจิกายน 2566 14:23:04134
84 ผลการสอบข้อเท็จจริง27 พฤศจิกายน 2566 14:22:54137
85 แจ้งเบาะแสบริษัทเลี่ยงภาษีครับ27 พฤศจิกายน 2566 14:22:43140
86 ขอชื่อแพทย์เวร27 พฤศจิกายน 2566 14:22:31115
87 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง27 พฤศจิกายน 2566 14:22:21114
88 ขอตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกตั้ง27 พฤศจิกายน 2566 14:22:06131
89 ขอข้อมูลการเลือกตั้ง27 พฤศจิกายน 2566 14:21:54124
90 โควิด 19 เป็นเหตุ27 พฤศจิกายน 2566 14:20:48127
91 ลูกหนี้อยู่ที่ไหน27 พฤศจิกายน 2566 14:20:37177
92 ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์27 พฤศจิกายน 2566 14:20:26106
93 ประเมินผลงานทางวิชาการ27 พฤศจิกายน 2566 14:20:05141
94 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำด่าน27 พฤศจิกายน 2566 14:19:12150
ผลลัพท์ทั้งหมด 94 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1
กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของศูนย์บริการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ศูนย์บริการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ