ศูนย์บริการศุลกากร
Customs Care Center
 

เมนูหลัก

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 44 เข้าชมวันนี้
  • 3,295 เข้าชมเดือนนี้
  • 161,278 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 1164
email : 1164@customs.go.th

ประกาศกรมศุลกากร (ราชกิจจานุเบกษา)

ที่เลขที่ประกาศ ประเภท / ชื่อเรื่อง เล่ม ตอน วันที่ประกาศ หน้า
1131/2566 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเป็นผู้นำของเข้า 140ตอนพิเศษ 247 ง3 ตุลาคม 25667
2132/2566 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ (ฉบับที่ 2) 140ตอนพิเศษ 247 ง3 ตุลาคม 256610
3126/2566 หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงตามความตกลงยอมรับร่วมกันสำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (ฉบับที่ 5) 140ตอนพิเศษ 211 ง31 สิงหาคม 25665
4101/2566 การใช้หมายเลขใบอนุญาตเสมือนจริง (Dummy Permit number) ภายใต้กระบวนการทางศุลกากรสำหรับศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (Asean Customs Transit System : ACTS) (ฉบับที่ 2) 140ตอนพิเศษ 187 ง7 สิงหาคม 256620
594/2566 พิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำทางอากาศยานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 140ตอนพิเศษ 165 ง10 กรกฎาคม 256615
697/2566 หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า หรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 140ตอนพิเศษ 165 ง10 กรกฎาคม 256623
783/2566 วิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 140ตอนพิเศษ 153 ง29 มิถุนายน 256642
880/2566 กำหนดเวลาขนส่งของเข้า - ออกผ่านเขตแดนทางบกตามทางอนุมัติ (ฉบับที่ 6) 140ตอนพิเศษ 136 ง12 มิถุนายน 256627
982/2566 หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน (ฉบับที่ 2) 140ตอนพิเศษ 134 ง8 มิถุนายน 25666
1084/2566 หลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (ฉบับที่ 7) 140ตอนพิเศษ 130 ง2 พฤษภาคม 256627
1169/2566 การชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่น และเงินประกัน ผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารหรือตัวแทนรับชำระ (Bill Payment) และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123 ที่ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 140ตอนที่ 128 ง2 มิถุนายน 256637
1267/2566 การใช้หมายเลขใยบอนุญาตเสมือนจริง (Dummy Permit Number) ภายใต้กระบวนการทางศุลกากรสำหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System : ACTS)140ตอนพิเศษ 114 ง18 พฤษภาคม 256613
1354/2566 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมศุลกากร พ.ศ. 2566 140ตอนพิเศษ 113 ง16 พฤษภาคม 256635
14- กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก 140ตอนพิเศษ 100 ง28 เมษายน 256625
1537/2566 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นของเหลว ที่นำเข้าหรือส่งออกโดยเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Tanker) 140ตอนพิเศษ 88 ง 18 เมษายน 25668
1646/2566 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 230/2564140ตอนพิเศษ 88 ง 18 เมษายน 256621
1755/2566 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร 140ตอนพิเศษ 79 ง 31 มีนาคม 256620
1859/2566 หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (ฉบับที่ 3) 140ตอนพิเศษ 77 ง 31 มีนาคม 25661
1922/2566 หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 140ตอนพิเศษ 59 ง 14 มีนาคม 256611
2013/2566 หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) 140ตอนพิเศษ 55 ง 10 มีนาคม 256657
21131/2565 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 140ตอนพิเศษ 9 ง 13 มกราคม 256620
22132/2565 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก 140ตอนพิเศษ 9 ง 13 มกราคม 256621
23150/2565 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 237/2564 139ตอนพิเศษ 305 ง28 ธันวาคม 25657
24151/2565 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 237/2564 139ตอนพิเศษ 305 ง28 ธันวาคม 256511
25- กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก 139ตอนพิเศษ 257 ง31 ตุลาคม 256532
ผลลัพท์ทั้งหมด 25 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1
กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของศูนย์บริการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ศูนย์บริการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ