ศูนย์บริการศุลกากร
Customs Care Center
 

ศูนย์บริการศุลกากร

ศูนย์บริการศุลกากร

กรมศุลกากรได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการศุลกากร ( Customs Care Center ) เพื่อให้เป็นหน่วยงานในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ในการติดต่อสอบถามข้อมูล ปรึกษาหารือ ขอคำแนะนำ หรือติดตามในเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับงานศุลกากร รวมทั้งรับแจ้งและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้การติดต่อกับกรมศุลกากรและการผ่านพิธีการศุลกากรเป็นไปอย่างถูกต้องและเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการผ่านพิธีการศุลกากรและกระบวนงานทางศุลกากรต่างๆ โดยมีหน้าที่การทำงานดังนี้
  1. ตอบปัญหาหรือคำถามเกี่ยวกับงานศุลกากรทั้งที่ได้รับทางโทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ อีเมล์ ของ Call Center หรือผู้รับบริการที่มาติดต่อด้วยตัวเอง ณ ศูนย์บริการศุลกากร และทางโทรศัพท์ที่ผ่านการกลั่นกรองของ Call Center
  2. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เพื่อให้งานของกรมศุลกากรเป็นไปด้วยความสะดวกและถูกต้อง ตลอดจนประสานงานและเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการให้บริการทางศุลกากร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ติดตามผลการดำเนินงานและแจ้งกลับผู้รับบริการตามกำหนดเวลา
  3. ประสานงานในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการต่างๆของส่วนราชการอื่น ๆ ที่มีการร้องขอ
  4. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบรูณ์ของคำร้อง เอกสาร และหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า วินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าและวินิจฉัยถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้า พร้อมลงรับคำร้องและจัดส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกรณี
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 ธันวาคม 2559 10:24:18
จำนวนผู้เข้าชม : 38,219
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1
กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของศูนย์บริการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ศูนย์บริการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ