ศูนย์บริการศุลกากร
Customs Care Center
 

เมนูหลัก

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 30 เข้าชมวันนี้
  • 367 เข้าชมเดือนนี้
  • 147,929 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 1164
email : 1164@customs.go.th

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123 ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 9/2562

วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 09:36:29
จำนวนผู้เข้าชม : 26,630

คำถาม :

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123 ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 9/2562

คำตอบ :

ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และตัวแทนออกของที่มีชื่อเป็นตัวแทนออกของในใบขนสินค้า สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเอง ดังนี้
1. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123 ดำเนินการผ่านระบบ "การติดตามสถานการณ์ผ่านพิธีการศุลกากร ( e-Tracking)"
    ทางเว็บไซต์ของกรมศุลกากร สามารถสมัครใช้งานได้ทางเว็บไซด์กรมศุลกากร
    http://e-tracking.customs.go.th/ETS/index.jsp?lang=th&left_menu=nmenu_esevice_002

2. การสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินมี 2 กรณี คือ
   2.1 สั่งพิมพ์ด้วยเลขที่ใบขนสินค้า สามารถสั่งพิมพ์ได้โดยผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก และ/หรือตัวแทนออกของที่เป็น
         ตัวแทนออกของในใบขนสินค้านั้นๆ
   2.2 สั่งพิมพ์ด้วยเลขที่ใบสั่งเก็บ สามารถสั่งพิมพ์ได้โดยผู้นำของเข้า และผู้ส่งของออกเท่านั้น
3. การพิมพ์ครั้งแรก จะได้"ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ" และพิมพ์ได้ครั้งเดียวเท่านั้น ครั้งต่อไปจะได้ "สำเนาใบเสร็จรับเงิน"
   ทั้งต้นฉบับและสำเนา สามารถพิมพ์เป็นสีหรือขาวดำก็ได้
4. ภายใน 5 ปี ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และตัวแทนออกของ สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123 ด้วยตนเองไม่จำกัดจำนวนครั้ง
   แต่หากเกินกำหนดดังกล่าวต้องยื่นคำร้องที่หน่วยงานรับชำระเงินของกรมศุลกากรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นผู้จัดพิมพ์
   ใบเสร็จรับเงินให้
และหากมีการแก้ไขใบเสร็จรับเงินจะไม่สามารถพิมพ์ด้วยตนเองได้อีก
5. ใบเสร็จรับเงินดังกล่าว สามารถนำไปใช้กับทุกหน่วยงานราชการได้
6. หากประสงค์จะขอให้กรมศุลกากรพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก.123 จะต้องยื่นคำร้อง และ ชำระค่าธรรมเนียมการจัดทำเอกสาร ฉบับละ 40 บาท
7. ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และ/หรือตัวแทนออกของ พิมพ์ใบเสร็จด้วยตนเองครั้งแรก จะได้ใบเสร็จรับเงิน "ต้นฉบับ" ซึ่งจะพิมพ์ต้นฉบับได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น8. ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และ/หรือตัวแทนออกของ พิมพ์ใบเสร็จรับเงินตั้งแต่ครั้งที่สองเป็นต้นไป จะได้ใบเสร็จรับเงินฉบับ "สำเนา" และที่หมายเหตุจะระบุว่าเป็นการพิมพ์สำเนาครั้งที่..... โดย..... วัน/เวลาที่พิมพ์....9. กรณีแก้ไขใบเสร็จรับเงิน ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อหน่วยบริการศุลกากรของกอง สำนัก สำนักงาน ศุลกากร ด่านศุลกากร และ/หรือหน่วยเบิกจ่ายที่ทำการตรวจปล่อยสินค้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้ และจะไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จด้วยตนเองได้อีก ต้องมายื่นคำร้องขอให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรดำเนินการให้และต้องชำระค่าธรรมเนียมด้วย
2 ปัญหาการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบ e-Tracking

1.  กรณีพิมพ์ต้นฉบับแล้วมีภาษาอังกฤษ " [ETSR2010] Receipts........" หรือ รูปครุฑซ้อนกัน ให้แก้ไขโดยการติดตั้งโปรแกรม Script X ลงบนเครื่อง PC ที่ใช้พิมพ์ โดยกรมศุลกากรได้วางโปรแกรมไว้ที่จอภาพแรกของระบบ e-Tracking ให้ Download แล้ว

2.  กรณี Error "Receipt not found" : แสดงว่ารับชำระก่อนวันที่ 14 มกราคม 2562 หรือชำระโดยไม่ใช้ระบบ e-Payment หรือ e-Bill Payment

3.  กรณี Error "ไม่พบข้อมูลที่สอบถาม" แสดงว่ารหัสผู้ใช้ไม่ใช่รหัสที่ใช้ลงทะเบียนระบบ e-Tracking หรือรหัสผู้ใช้ที่เข้าระบบ e-Tracking ไม่สามารถเรียกดูใบขนสินค้าได้ให้ติดต่อ mail : etsadmin@customs.go.th เพื่อตรวจสอบ


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 27 ธันวาคม 2562 10:38:28
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1
กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของศูนย์บริการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ศูนย์บริการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ