ศูนย์บริการศุลกากร
Customs Care Center
 

คำแนะนำผู้เดินทางเข้า-ออกนอกประเทศ

คำแนะนำผู้เดินทางเข้า-ออกนอกประเทศ

ของที่ได้รับยกเว้นอากร
ของใช้ส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนสำหรับใช้เอง เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง เครื่องประดับ รองเท้า นาฬิกา ปากกา แว่นตา น้ำหอม เป็นต้น หรือของใช้ในวิชาชีพและมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท จะได้รับการยกเว้นอากร ทั้งนี้ต้องมีเอกสารใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน หากไม่มี เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามหลักฐานอื่นประกอบ แต่ของใช้ส่วนตัวดังต่อไปนี้จะต้องมีปริมาณไม่เกินที่กำหนด ดังนี้
  • บุหรี่ ไม่เกิน 200 มวน หรือซิการ์และยาเส้นไม่เกิน 250 กรัม
  • สุรา 1 ลิตร

เงินตรา
  • เงินไทย
  • ผู้เดินทางสามารถนำเงินสกุลบาทติดตัวออกไปยังประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มาเลเซีย รวมทั้งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) ได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท แต่หากเกินกว่า 450,000 บาท จะต้องสำแดงรายการเงินตราไทยนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ขณะผ่านด่านศุลกากร และนำออกไปยังประเทศอื่นๆได้ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท
  • เงินตราต่างประเทศ หรือปัจจัยการชำระเงินตราต่างประเทศ ทั้งขาเข้า - ขาออก
  • ปัจจุบันไม่มีการจำกัดจำนวนเงินตราต่างประเทศ หรือปัจจัยการชำระเงินตราต่างประเทศออกไปนอกหรือเข้ามาในราชอาณาจักร แต่หากบุคคลใดนำเงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ออกไปนอก หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีมูลค่ารวมกันเกินกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันดอลล่าร์สหรัฐ(15,000 ดอลล่าร์สหรัฐ) หรือเทียบเท่า ต้องสำแดงรายการเงินตราต่างประเทศนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ขณะผ่านด่านศุลกากร
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 31 มีนาคม 2560 12:05:30
จำนวนผู้เข้าชม : 32,486
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1
กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของศูนย์บริการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ศูนย์บริการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ